فقط متفاوتها دیده میشوند

با ما از دیگران متمایز شوید…